Voorlopig ontwerp ‘vergroenen Bernesân’

Een jaar geleden (november 2022) is in wijkcentrum Markant een brede informatieavond georganiseerd. Er is gesproken over de inrichting en het onderhoud van het groen van het Bernesân. Er zijn wensen en ideeën opgehaald en de gemeente heeft verteld waarom ze met het Bernesân aan de slag willen. Dit heeft vooral te maken met het onderhoud van de plantvakken. Tegelijkertijd wil de gemeente meer variatie in de beplanting aanbrengen. Tijdens de informatieavond is bij de omwonenden een verzoek gedaan om mee te denken. Zo is er een werkgroep ontstaan. De werkgroep heeft samen met de gemeente een ontwerp heeft gemaakt.

Vergroenen en meer (bio)diversiteit is de basis van het ontwerp. De hoofdstructuur van deze parkzone blijft behouden, dat zijn de paden, de bomen, de speelplekken en niveauverschillen in het terrein. Het goed en duurzaam kunnen beheren is een belangrijk uitgangspunt bij het vergroenen. Het idee achter het ontwerp is als volgt:

Deel oost (sporten en spelen)
 • Rondom de speelplek in het midden van het park liggen verschillende kleinere deelgebieden; een voetbalveld, volleybalveld, plek aan het water, de speelplek zelf en de beide ingangen van het park. Dit centrale middengebied wordt vanwege het gebruik (sport en spel) intensief gemaaid (wekelijks, 26x per jaar).
 • Door toevoegen van nieuw, opgaand groen wordt deze grote open centrale middenruimte opgedeeld, waardoor de deelgebieden kleinschaliger worden en beschutter aanvoelen bij het verblijven en spelen op die plek. De hoogte van de heesters is beperkt, je kunt er tussendoor .en overheen kijken.
 • Er is aandacht voor verbeteren van de langdurig natte plekken op verschillende sport- en speelplekken.
 • In het centrale middendeel worden ook een aantal bomen toegevoegd. De soortkeus wordt afgestemd op het bodemtype en de windgevoeligheid.
 • Bij het plaatsen van opgaand groen (heesters) en de nieuw te planten bomen wordt rekening gehouden met de zichtlijnen richting het water
 • Bij de beide ingangen van het park wordt veel verharding weggehaald. De ingangen moeten wel voldoende breed zijn voor de onderhoudsmachines.
 • Langs de ingangen, parallel aan Ytsjesân en Frouwesân blijft een ‘haag’ van heesters. De huidige heesterrand moet op den duur wel worden vervangen. De hoogte van de heesterrand zal nagenoeg gelijk blijven. Behoud van zicht op/over Bernesân is uitgangspunt
 • Alleen de heesterrand/haag langs de randen van het park (parallel aan Ytsjesân en Frouwesân) worden in vorm gesnoeid. In de rest van het park worden heesters in hun natuurlijke vorm gebruikt. Dat geeft een natuurlijk beeld.
 • De groenstroken naast de percelen van Frouwesân 135 en Ytsjesân 27 worden smaller gemaakt. De stroken zijn nu zo breed en dicht dat de hoveniers en bijna niet doorheen komen. De grote vlinderstruik en mogelijk een enkele andere fraaie heester blijven behouden. Het beeld voor deze stroken is een randbeplanting die vrij mag uitgroeien (geen vormsnoei), diverse (bloeiende) soorten en voldoende afstand en beschutting biedt tussen park en naastgelegen woning.
 • De ‘ijsvogelboom’ (wilg) is aangewezen en is als te behouden in het ontwerp opgenomen.
 • Het elektriciteitskastje (trafo) wordt ingepast in beplanting.
Deel west (wandelen)
 • Langs de tuinmuren komt een heesterrand van 1,50 m. breedte. De randbeplanting wordt niet in vorm gesnoeid maar mag juist in zijn natuurlijke vorm uitgroeien. De randbeplanting is divers, er worden soorten met verschillende bloem- en bladkleuren gekozen. Er is gekozen voor soorten die bijen en insecten aantrekken (zoals de huidige randbeplanting nu ook veel bijeen aantrekt), maar ook voor eetbare soorten.
 • De randbeplanting langs de tuinmuur heeft een ook een werende functie. Dat wil zeggen dat de breedte van 1,50 meter in combinatie met de soortkeus (o.a. vuurdoorn) voldoende bescherming biedt om te voorkomen dat de achtertuinen via de tuinmuur te bereiken zijn. Vanwege beheer en onderhoud wordt een grasstrook aansluitend aan de plantstrook regelmatig gemaaid.
 • Daar waar het park erg nat is worden laagtes gemaakt. Op een aantal plekken zijn al laagtes aanwezig. Deze blijven behouden, bij de uitwerking houden we hier rekening mee. De laagtes trekken (regen)water aan waardoor de directe omgeving droger wordt. De vrijgekomen grond van de laagtes gebruiken we voor de graspaden. De graspaden worden ‘bol’ aangelegd. Door de hogere ligging blijven deze paden langer droog en beter begaanbaar. De paden worden ingezaaid met gras en intensief gemaaid.
 • Langs de graspaden worden heestergroepen aangebracht. De soortkeuze draagt bij aan de diversiteit; meer bloei en bij voorkeur besdragend. De heesters worden tussen de 3 en 5 meter hoogte.
 • Dit gebied wordt extensief gemaaid. Dit zorgt voor afwisseling in beeld, het wordt kruidenrijker en draagt bij aan de biodiversiteit.

Om een kruidenrijker beeld te krijgen wordt het gras de eerste jaren vaker gemaaid en afgevoerd. Daardoor verschraalt de bodem en ontstaat een kruidenrijke vegetatie. De frequentie van maaien wordt daarna afgebouwd.

Het ontwerp wordt in verschillende fasen uitgevoerd. Het wordt in logische stappen aangepakt. Zo zal bijvoorbeeld eerst het graafwerk worden gedaan, zodat met de vrijgekomen grond de nieuwe graspaden gemaakt kunnen worden. Mogelijk zal het eerst wat kaler worden op een aantal plekken, voordat het eindbeeld is gehaald. Het is de bedoeling dat dit ontwerp over 4 jaar gereed is.

Heeft u nog een vraag of een opmerking op het plan?

Dat kunt u doorgeven via pytsje.couperus@leeuwarden.nl

 

Wijkvereniging Zuiderburen - Leeuwarden